Την Πυροσβεστική Διάταξη με την οποία ρυθμίζει τα χρονικά όρια για τη χρήση πυρός σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις γνωστοποίησε η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διεύθυνση Πελοποννήσου.

Ειδικότερα, από 1η Μαΐου 2019 μέχρι 31 Οκτωβρίου 2019, απαγορεύεται, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, η χρήση πυρός σε δάση και δασικές εκτάσεις (όπως αυτές ορίζονται και περιγράφονται στις παρ. 1,2,3,4 και 5 του άρθρου3 του Ν. 998/1979), σε χορτολιβαδικές εκτάσεις καθώς και σε βραχώδεις πετρώδεις εκτάσεις που βρίσκονται σε πεδινά εδάφη, σε ανώμαλα εδάφη και σε λόφους (όπως αυτές καθορίζονται στη παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Ν..998/1979).

Επίσης, από 1/5/2019 μέχρι 31/10/2019 απαγορεύεται η καύση αγροτικών εκτάσεων (όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 του Ν.Δ. 3030/1954) χωρίς την έκδοση άδειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και αφού ληφθούν τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 5. παράγρ. 1 της 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β1459/30-11-2000) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. 9 Α/ 2005 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β΄ 1554/10-11-2005) και ισχύει.

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν έχουν εφαρμογή στις παρακάτω περιοχές:
α. Στις περιοχές που υπάρχουν εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή καταλαμβάνονται από οικισμούς, που προϋπήρχαν του έτους 1923 ή πρόκειται περί οικοδομήσιμων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών.

Οι οικοπεδικοί και ακάλυπτοι χώροι που ευρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως και οικιστικών περιοχών, εμπίπτουν στα άρθρα της υπ αριθ. 4 Πυρ/κής Διάταξης (Φ.Ε.Κ. Β΄1346/2012)
β. Στις αλυκές.
γ. Στους αρχαιολογικούς χώρους και
δ. Στα λατομεία και ορυχεία.