Δέκα θέσεις εργασίας στον Δήμο Ευρώτα για κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών

27/07/2018

  • Εκτύπωση
  • Σμίκρυνση
  • Επαναφορά
  • Μεγέθυνση
Μεγέθυνση εικόνας
Ο Δήμος Ευρώτα ανακοινώνει την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού έως δέκα ατόμων για το μήνα Αύγουστο του έτους 2018, για απασχόληση έως πέντε ημερομίσθια κατ΄ άτομο, προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες.

Ειδικότητα: Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
Αριθμός ατόμων: έως 10
Ειδικά τυπικά προσόντα: Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.2527/1997)
Αριθμός ημερομισθίων: έως 5/μήνα

Γενικά προσόντα πρόσληψης
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα πρόσληψης τόσο κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης.

1. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.  3584/2007 (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους (η οποία διατίθεται από την υπηρεσία) πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση - διατίθεται από την υπηρεσία)
3. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
4. Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου
5. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους με τα συνημμένα δικαιολογητικά, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Ευρώτα, στην αρμόδια  υπάλληλο κα Σεργιάδη Αφροδίτη  από την Παρασκευή 27 Ιουλίου έως  και την Τρίτη 31 Ιουλίου.


Δείτε την ανακοίνωση ΕΔΩ
Eτικέτες :

Δείτεπερισσότερα