Προσλήψεις συνοδών επισκεπτών για Σπήλαιο Καστανέας, Γεωπάρκο Αγ. Νικολάου και Ναυτικό Μουσείο Νεάπολης

13/06/2018

  • Εκτύπωση
  • Σμίκρυνση
  • Επαναφορά
  • Μεγέθυνση
Μεγέθυνση εικόνας
Η Δημοτική Επιχείρηση Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης του προγράμματος και ειδικότερα της λειτουργίας τόσο του Σπηλαίου Καστανέας όσο και του Ναυτικού Μουσείου στη Νεάπολη και του Γεωπάρκου Αγ. Νικολάου την καλοκαιρινή περίοδο, για τη χρονική περίοδο από 1/7/2018 έως 31/8/2018.

Ειδικότητα: ΔΕ Συνοδός Επισκεπτών Σπηλαίου Καστανέας
Αριθμός ατόμων: 2
Ειδικά τυπικά προσόντα: Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
Χρονική διάρκεια: Δύο μήνες (01/07 έως 31/08/2018)

Ειδικότητα: ΔΕ Συνοδός Επισκεπτών Ναυτικού Μουσείου και Γεωπάρκου Αγ. Νικολάου
Αριθμός ατόμων: 2
Ειδικά τυπικά προσόντα: Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
Χρονική διάρκεια: Δύο μήνες (01/07 έως 31/08/2018)

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 21 έως 65 ετών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσης

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης (Δ/νση Νεάπολη Λακωνίας, τηλ: 27343-60115) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Κωστάκος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της επιχείρησης.


Δείτε την ανακοίνωση εδὠ

Δείτεπερισσότερα