Δύο οκτάμηνες προσλήψεις στον Δήμο Ευρώτα

18/10/2017

  • Εκτύπωση
  • Σμίκρυνση
  • Επαναφορά
  • Μεγέθυνση
Μεγέθυνση εικόνας
Ο Δήμος Ευρώτα ανακοινώνει την πρόσληψη δύο ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ευρώτα.

Kωδικός θέσης: 104
Υπηρεσία: Δήμος Ευρώτα
Έδρα Υπηρεσίας: Σκάλα Ν. Λακωνίας
Ειδικότητα: ΥΕ Εργατών Ύδρευσης
Διάρκεια Σύμβασης: 8 μήνες
Αριθμός ατόμων: 1

Kωδικός θέσης: 106
Υπηρεσία: Δήμος Ευρώτα
Έδρα Υπηρεσίας: Σκάλα Ν. Λακωνίας
Ειδικότητα: ΥΕ Εργατών Νεκροταφείων
Διάρκεια Σύμβασης: 8 μήνες
Αριθμός ατόμων: 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ευρώτα, Τ.Κ. 23051, Σκάλα Λακωνίας, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψιν κας Αφροδίτης Σεργιάδη (τηλ. επικοινωνίας: 2735360024).

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Δείτεπερισσότερα