Από την Δ/νση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Σπάρτης ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η ημερομηνία λήξης για την ανανέωση αλλά και για την έκδοση των νέων Δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ έτους 2018 ως την 28η Φεβρουαρίου 2019.

Δικαιούχοι είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται, οι ίδιοι ή μέσω νομίμου εκπροσώπου στην Υπηρεσία ή στην αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση χορήγησης Δελτίου μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2018 και για όσο χρονικό διάστημα από το επόμενο έτος (2019) απαιτείται για να εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για την χορήγηση του.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι:
1. Γνωμάτευση αρμοδίου οργάνου για την αναπηρία
2. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για την ακριβή διεύθυνση του τόπου διαμονής.
4. 2 ή 3 φωτογραφίες κατά περίπτωση
5. Βιβλιάριο υγείας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Σπάρτης.
1. ΚΕΠ (0209) ΣΠΑΡΤΗΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 85-87  27313-61600
2. ΚΕΠ (0563) ΜΥΣΤΡΑ  - ΜΥΣΤΡΑ  27310-89370
3. ΚΕΠ (0808)ΦΑΡΙΔΟΣ - ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ  27310-35388
4. ΚΕΠ (0797)ΠΕΛΛΑΝΑΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΟ  27313-61012
5. ΚΕΠ((0438)ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ - ΣΕΛΛΑΣΙΑ  27310-94194
6. ΚΕΠ(0561)ΘΕΡΑΠΝΩΝ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ  27310-74560


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ