Δεκαπέντε θέματα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μονεμβασίας, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου και ώρα 17:00, στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου).
 
Συγκεκριμένα, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 200.000,00 ευρώ, για την υλοποίηση του προγράμματος πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 29ης & 30ης Σεπτεμβρίου 2018 - Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2018».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

2. «Περί αποδοχής όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την αριθ. 13022/19.4.2018 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/Β΄/24.4.2018, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 44173/24.8.2028 (ΦΕΚ 3656/Β΄/27.8.2018 και ισχύει)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

3. «Περί συμπληρώσεως της αριθ. 268/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί απευθείας αγοράς ακινήτου στην Τ.Κ. Παπαδιανίκων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

44.. «Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2018».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

5. «Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Κατασκευής Γέφυρας Ποταμιάς στη Δ.Κ. Μολάων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

6. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - Τακτοποιητικού του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Δ. Αγίου Νικολάου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

7. «Περί Συγκροτήσεως Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Ν. 4412/2016»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

8. «Περί εκδόσεως Κανονισμού λαϊκών Αγορών Δήμου Μονεμβασίας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

9. «Περί καθορισμού θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για παραγωγούςδημιουργούς του άρθρου 45 του Ν. 4497/2017»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

10. «Περί μεταβολών σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020».
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

11. «Περί εγκρίσεως Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

12. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 99/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασία, η οποία αφορά στην αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2018».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος Λ.Τ. κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

13. «Περί χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορο κάτοικο του Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

14. «Περί εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες εορτασμού Πρωτοχρονιάς και Θεοφανίων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

15. Περί αποδοχής, κατανομής και απόδοσης επιχορήγησης στις σχολικές επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών τους, αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους».
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού