Τριάντα ένα θέματα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μονεμβασίας, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Οκτωβρίου και ώρα 17:30, στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου).
 
Συγκεκριμένα, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. «Περί εγκρίσεως των αριθ. 33/2018 και 34/2018 Αποφάσεων του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας», οι οποίες αφορούν αντίστοιχα την έγκριση του Απολογισμού, του Ισολογισμού και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2017».
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

2. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 95/2018 Απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά του Ισολογισμού και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2017».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος & πρόεδρος του Λ.Τ. κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

3. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 33/2018 Απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά του Ισολογισμού και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2017».
Εισηγήτρια: κ. Χαραμή Αλεξάνδρα πρόεδρος Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

4. «Περί απευθείας αγοράς ακινήτου στην Τ.Κ. Παπαδιανίκων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

5. «Περί εγκρίσεως εισηγητικής έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2018»
Εισηγητές: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος & κ. Χριστάκος Σταύρος.

6. «Περί καθορισμού του Συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2019».
Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος & κ. Χριστάκος Σταύρος.

7. «Περί καθορισμού των Τελών Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης για το έτος 2019».
Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος & κ. Χριστάκος Σταύρος.

8. «Περί καθορισμού των Τελών Κοινοχρήστων Χώρων για το έτος 2019».
Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος & κ. Χριστάκος Σταύρος.

9. «Περί καθορισμού των Τελών Κοιμητηρίων για το έτος 2019».
Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος & κ. Χριστάκος Σταύρος.

10. «Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. Έτους 2018».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.
11. «Περί μη παραχώρησης δημοτικών ακινήτων στο «Υπερταμείο».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

12. «Περί εγκρίσεως του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του υποέργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

13. «Περί εγκρίσεως του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Μεσοχωρίου και ΔΔ Φαρακλού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

14. «Περί εγκρίσεως του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Μονεμβασίας Ν. Λακωνίας που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης.

15. «Περί χορηγήσεως παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση - Επισκευή Δικτύου ύδρευσης ΔΔ Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

16. «Περί της ενστάσεως της Μηχανοδομικής Α.Τ.Ε. κατά της αριθ. 11055/21.08.2018 ειδικής διαταγής».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

17. «Περί τροποποιήσεως της μελέτης του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση Τουριστικού Περιπτέρου Τ.Κ. Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας», λόγω νέων δεδομένων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

18. «Περί εγκρίσεως τεχνικής μελέτης που αφορά στη διάνοιξη - διαμόρφωση τμήματος οδού με κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, σε αγροτεμάχιο στη θέση «Χούνη» στο Μποζά Δ.Ε. Ασωπού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

19. «Περί Αναπλάσεως κοινοχρήστου χώρου πλατείας οικισμού Κουπίων Τ.Κ. Κουπίων Δ.Ε. Μολάων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης.

20. «Περί ορισμού Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

21. «Περί εκ νέου σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τον Ο.Α.Ε.Δ. για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή στη Δημοτική Ενότητα Βοιών - Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

22. «Περί αντικαταστάσεως μέλους της Επιτροπής Τουριστικής προβολής του Δήμου».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

23. «Περί Συμμετοχής του Δήμου στην έκθεση τουρισμού PHILOXENIA 2018».
Εισηγήτρια: κ. Τσαφατίνου Κατερίνα, πρόεδρος Επιτροπής Τ.Α.& Π. του Δήμου.

24. «Περί προμήθειας αντικειμένων φιλοφρονήσεων για την τουριστική προβολή του Δήμου».
Εισηγήτρια: κ. Τσαφατίνου Κατερίνα, πρόεδρος Επιτροπής Τ.Α.& Π. του Δήμου.

25. «Περί έντυπης καταχώρησης για την τουριστική προβολή του Δήμου».
Εισηγήτρια: κ. Τσαφατίνου Κατερίνα, πρόεδρος Επιτροπής Τ.Α.& Π. του Δήμου.

26. «Περί συμμετοχής του Δήμου στο πρώτο θεματικό συνέδριο των ΚΕΠ Υγείας».
Εισηγήτρια: κ. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή εντεταλμένη Δ.Σ. για θέματα υγείας.

27. «Περί Διαγραφής οφειλών από βεβαιωτικούς Καταλόγους».
Εισηγητής: κ. Χριστάκος Σταύρος εντεταλμένος Δ.Σ..

28. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 35/2018 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

29. «Περί επιχορηγήσεως Πολιτιστικού Συλλόγου»
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

30. «Περί χορηγήσεως χρηματικού βοηθήματος σε κάτοικο του Δήμου Μονεμβασίας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

31. «Περί καλύψεως εξόδων κηδείας απόρου κατοίκου εν ζωή του Δήμου Μονεμβασίας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

Μισή ώρα νωρίτερα, στις 17:00, στον ίδιο χώρο, θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα «Περί εγκρίσεως του Απολογισμού, του Ισολογισμού και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2017».
Εισηγητές: κ.κ. Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι.