12 θέσεις εργασίας στον Δήμο Ευρώτα

17/07/2017

  • Εκτύπωση
  • Σμίκρυνση
  • Επαναφορά
  • Μεγέθυνση
Μεγέθυνση εικόνας
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ΄ άτομο το μήνα (Ιούλιο 2017)

Ο Δήμος Ευρώτα ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού έως 12 ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

Ειδικότητα ΥΕ 16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων
Αριθμός ατόμων 12
Ειδικά τυπικά προσόντα Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα διορισμού (παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997).
Αριθμός ημερομισθίων 5 ανά μήνα

Απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα ειδικά τυπικά προσόντα

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ευρώτα (Δ/νση: Σκάλα Λακωνίας τηλ: 27353-60035) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Σταθάκος Βασίλειος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση ΕΔΩ

Δείτεπερισσότερα