Νέα διαδικασία για το Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής

07/11/2016

  • Εκτύπωση
  • Σμίκρυνση
  • Επαναφορά
  • Μεγέθυνση
Μεγέθυνση εικόνας
Καθορισμός τύπου Δελτίου Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.), κριτήρια έκδοσης, προϋποθέσεις θεώρησης και ανανέωσής του.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις (α) σχετικού τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία ή σημαία των άλλων κρατών - μελών της Ε.Ε. εφοδιάζονται με Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.). Συγκεκριμένα, με ΔΕ.Κ.Π.Α. εφοδιάζονται τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις της περίπτωσης α της  παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ανωτέρω Νόμου, δηλαδή κάθε σκάφος ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων ιστιοφόρο ή μηχανοκίνητο, το οποίο μπορεί από τη γενική κατασκευή του να χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής και το οποίο δεν είναι επαγγελματικό. Το εν λόγω έγγραφο χορηγείται από οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή, ανεξαρτήτως του τόπου ελλιμενισμού ή από τη Λιμενική Αρχή του λιμένα στον οποίο καταπλέουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

2. Με (β) σχετική καθορίσθηκαν ο νέος τύπος (ΔΕ.Κ.Π.Α), τα κριτήρια έκδοσής του και οι προϋποθέσεις θεώρησης και ανανέωσής του. Ειδικότερα:

α) Το νέο έντυπο (ΔΕ.Κ.Π.Α.) είναι διατιμημένο έντυπο, αριθμημένο και διατίθεται από τις Λιμενικές Αρχές, το αντίτιμο του οποίου ανέρχεται σε πενήντα (50,00) ευρώ.
β) Για την έκδοση και τη θεώρηση του ΔΕ.Κ.Π.Α. υποβάλλονται στην Λιμενική Αρχή τα ακόλουθα αποδεικτικά:
• Έγγραφο Εθνικότητας του πλοίου.
• Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης ή Πιστοποιητικό Ασφαλείας του πλοίου, από το οποίο προκύπτει η αξιοπλοΐα του και η ασφάλεια των επιβαινόντων, τα οποία να έχουν εκδοθεί από το κράτος του οποίου τη σημαία φέρει το πλοίο.
• Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή αντίστοιχη βεβαίωση ασφάλισης που έχει εκδοθεί από τον πάροχό της.
• Πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (Α΄75) του πλοιοκτήτη ή σε περίπτωση εταιρείας του νομίμου εκπροσώπου αυτής, από τα οποία να προκύπτουν ο διορισμός κυβερνήτη και ο ορισμός εκπροσώπου και χρήστη του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής στην Ελλάδα.
• Αποδεικτικό πληρωμής του Τέλους Παραμονής και Πλόων του άρθρου δέκατου τρίτου του Ν. 4211/2013 (Α΄ 256), ως εκάστοτε ισχύει.
• Αποδεικτικό από το οποίο να προκύπτει η ικανότητα του Κυβερνήτη για τη διακυβέρνηση του πλοίου αναψυχής.
• Έγγραφο/πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η πλοιοκτησία ή η εκπροσώπηση του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής. Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής που από τη νομοθεσία της χώρας τους δεν προβλέπεται υποχρεωτική η έκδοση των εγγράφων εθνικότητας, ασφαλείας και πλοιοκτησίας ή εκπροσώπησής τους προσκομίζεται οποιοδήποτε ναυτιλιακό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ιδιοκτησία, η εθνικότητα και το μήκος του σκάφους καθώς και ο αριθμός, ο τύπος και η ιπποδύναμη των μηχανών που φέρει (π.χ. αποδεικτικό πληρωμής φόρου, έγγραφο αγοράς).
γ) Η διάρκεια ισχύος του ΔΕ.Κ.Π.Α. είναι αορίστου χρόνου, η δε θεώρησή του γίνεται ετησίως από τη Λιμενική Αρχή. Το ΔΕ.Κ.Π.Α. θεωρείται για ένα έτος οποτεδήποτε πριν τη συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση ή την τελευταία θεώρησή του.
δ) Από τη Λιμενική Αρχή καταχωρίζονται στην προβλεπόμενη θυρίδα τα στοιχεία των αλλοδαπών υπηκόων (πλην αυτών των χωρών της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου), που εργάζονται στο πλοίο κατά τον κατάπλου του στον πρώτο ελληνικό λιμένα, καθώς και εκείνων οι οποίοι ναυτολογούνται/απολύονται σύμφωνα με τη διαδικασία της αριθ.4803/13/10η/05-05-2000 ΚΥΑ (Β΄629).

Ο πλοιοκτήτης ή ο εκπρόσωπός του στη χώρα μας ή ο χρήστης του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, με δική του ευθύνη, καταχωρίζει στην προβλεπόμενη θυρίδα τα στοιχεία των υπηκόων των χωρών της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που εργάζονται στο πλοίο.

ε) Όταν ο πλοιοκτήτης ή ο εκπρόσωπός του στη χώρα μας ή ο χρήστης του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής με σημαία άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε.  έχουν μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, φωτοαντίγραφο των «Α» έως «Ε» στοιχείων του ΔΕ.Κ.Π.Α. διαβιβάζεται από την εκδίδουσα  Λιμενική Αρχή άμεσα στην αρμόδια για την φορολογία τους Δ.Ο.Υ.
στ) Ο εφοδιασμός του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής με ΔΕ.Κ.Π.Α.  δεν απαλλάσσει τους υπευθύνους από την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων της Τελωνειακής, Φορολογικής και Υγειονομικής νομοθεσίας.
ζ) Οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που αναγράφονται στο έντυπο του ΔΕ.Κ.Π.Α. πραγματοποιείται από οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή, εφόσον υποβληθούν σε αυτήν τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
η) Σε περίπτωση συμπλήρωσης των θυρίδων του ΔΕ.Κ.Π.Α. χορηγείται νέο έντυπο. Ομοίως σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του εκδίδεται νέο έντυπο εφόσον προηγουμένως υποβληθούν στη Λιμενική Αρχή αίτηση μαζί με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986  του αιτούντος περί απώλειας/καταστροφής του εντύπου, μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Σε κάθε περίπτωση για την έκδοση νέου εντύπου καταβάλλεται το αντίτιμο των πενήντα (50,00) Ευρώ.
θ) Το ΔΕ.Κ.Π.Α. φυλάσσεται επί του πλοίου, όπως εξίσου φυλάσσεται και διατηρείται και κάθε αμέσως προηγούμενο του ισχύοντος εντύπου, και επιδεικνύεται σε έλεγχο κάθε αρμοδίου οργάνου.
ι) Ιδιωτικά πλοία αναψυχής τα οποία έχουν εφοδιαστεί με (ΔΕ.Κ.Π.Α.) έως τη δημοσίευση της σχετικής ΚΥΑ, υποχρεούνται να εφοδιασθούν με νέο έντυπο ΔΕ.Κ.Π.Α. από οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις αυτής, μέσα σε χρονικό διάστημα ενός έτους από την δημοσίευσή της και σε κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της ημερομηνίας της θεώρησης του υπάρχοντος εντύπου ΔΕ.Κ.Π.Α.
κ) Η μη τήρηση των διατάξεων της εν λόγω ΚΥΑ επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 13 του Ν. 4256/2014 (Α΄92) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 3 του άρθρου 55 του Ν. 4276/2014 (Α΄155). Οι εν λόγω κυρώσεις επιβάλλονται στον πλοιοκτήτη, στο νόμιμο εκπρόσωπό του, στον κυβερνήτη και στον χρήστη του πλοίου αλληλεγγύως και εις ολόκληρο.


Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ 
ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ Λ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δείτεπερισσότερα